• wethouder onderwijs van Zaanstad Sanna Munnikendam: - Ieder kind heeft recht op onderwijs. -

    Gemeente Zaanstad

Pact tegen Zaanse thuiszitters

ZAANSTREEK Het Zaanse thuiszitterspact is ondertekend door verschillende samenwerkingspartners in de Zaanstreek. Dit zijn de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs, de GGD, de Jeugdteams en de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. Doel van het pact is om het aantal thuiszitters terug te dringen. Thuiszitters zijn kinderen die langer dan drie maanden thuis zitten zonder een passend onderwijsaanbod.

Door goed samen te werken is te voorkomen dat kinderen langere tijd niet naar school gaan of geleidelijk aan weer gewerkt kan worden aan naar schoolgaan. Het thuiszitterspact schept duidelijkheid in de samenwerking.

AFSPRAKEN MAKEN Namens de samenwerkingspartners zegt wethouder onderwijs van Zaanstad Sanna Munnikendam: "Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het kan in de Zaanstreek niet zo zijn dat kinderen langere periodes niet naar school kunnen gaan. Alle partners waarmee we deze afspraken maken delen de ambitie om geen kind langer dan drie maanden zonder passende oplossing thuis te laten zitten. We beseffen wel dat daarvoor goede samenwerking nodig is. Iedereen is bereid zich hiervoor in te spannen en dat is heel positief."

Alle partijen hebben elkaar nodig om een passende oplossing te vinden voor een leerling, in samenwerking met de ouders en de leerling.

Scholen hebben zicht op welke kinderen thuiszitten en zijn verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs, ondersteuning waar nodig. Leerplicht heeft zicht op het ongeoorloofde verzuim, mogelijkheden om bijvoorbeeld een tijdelijke vrijstelling af te geven of over te gaan tot handhaving mocht dat nodig zijn.

DOORVERWIJZEN Jeugdteams ondersteunen kind en gezin bij het zoeken naar oplossing op alle leefgebieden, en kan doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Vaak heeft thuiszitten namelijk niet alleen met school te maken, maar met meerdere problematieken, rondom het kind of in de thuissituatie. De jeugdartsen van GGD zijn vaak betrokken bij thuiszitters, vooral als er sprake is van ziekteverzuim.