• Uitzicht over de Zaan

    Gemeente Zaanstad

Zaanstad Noord in 2040

ZAANSTAD In vroeger dagen werd er door gemeenten gewikt en beschikt en door de burger geslikt. Dat is niet meer van deze tijd, bewoners mogen nu zelf ook invulling geven aan hun woonomgeving, meedenken over de toekomst van hun wijk, van hun stad.

Door Guus Bauer 

De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting 1 januari 2021 in werking treedt, en die onder meer zesentwintig bestaande wetten bundelt en honderdtwintig Algemene Maatregelen van Bestuur terugbrengt naar vier, maakt het gemakkelijker om infrastructurele projecten te starten. Ook particuliere initiatieven krijgen meer ruimte, omdat er algemene regels gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. De houding bij het beoordelen is eerder 'ja, mits' dan 'nee, tenzij'. Bedrijven, organisaties én zeker ook particulieren kunnen daardoor ideeën inbrengen. Een dergelijke bestuurlijke ommezwaai vergt jarenlange voorbereiding.

Al in 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. De Omgevingswet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen. Geen eventueel conflicterende bestemminsplannen, maar één omgevingsplan, waarin rekening moet worden gehouden met de verschillende belangen in het gebied. Uiteindelijk zal dit leiden tot snelle afhandeling van vergunningaanvragen voor projecten en activiteiten. Eén digitaal loket voor burgers en bedrijven. Het heeft nu dus daadwerkelijk zin om mee te denken over de invulling van uw eigen 'achtertuin'.

Met het programma MAAK.Zaanstad werkt de gemeente op meerdere plekken aan de toekomst van Zaanstad. Voortdurend worden er gesprekken gevoerd met ondernemers, organisaties, belangenverenigingen en inwoners. Maak.Zaanstad Noord bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Al enige tijd is men bezig met het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden van dit toch wel uitgestrekte gebied: het noorden van Zaanstad van de Zaanse Schans tot en met het noordelijkste punt van West-Knollendam. Op de website https://maaknoord.zaanstad.nl staan de resultaten van eerdere gesprekrondes. Men is nu nadrukkelijk op zoek naar meer inbreng om de analyse uit te breiden.

De verantwoordelijke wethouder Gerard Ram: 'Iedereen die wil meedenken over de toekomst van dit bijzondere stukje Zaanstad moet zijn stem laten horen. Er zijn plekken genoeg waar iets mist. Mijn ambitie is om deze plekken mooier te maken. Er liggen, juist hier, geweldige kansen om dit gebied verder te ontwikkelen en bruisender te maken. Kansen voor woningbouw, toerisme en economische bloei, maar ook voor verbetering van de infrastructuur. Daar willen we graag samen met onze inwoners en ondernemers aan werken. Mijn oproep is dan ook: denk vooral met ons mee. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Zaanstad, ook in de toekomst, een stad is waar mensen zich thuis voelen'.

Het is de bedoeling om uiteindelijk van de onderzoeksfase naar een toekomstperspectief te werken. Ook daar mogen de burgers, ondernemers en andere belanghebbenden weer over meedenken. De inloopbijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

LOCATIES

Dinsdag 15 januari in Evean Acht Staten, (Warmoesstraat 48, 1521 CK) Wormerveer

Donderdag 17 januari in Buurtcentrum De Lorzie, (Marktplein 3, 1521 HS) Wormerveer

Maandag 21 januari in De Palmboom, (Snuiverstraat 63a, 1561 HB) Krommenie

Woensdag 23 januari in Dorpshuis de Noorddam (Piet Kuiperlaan 2, 1525 PA) Westknollendam