• www.pixabay.com

Meer nultredenwoningen voor ouderen

ZAANSTAD De komende jaren worden in Zaanstad zo'n 3400 'nultredenwoningen' gebouwd. Daarmee wordt de ambitie (2600 nultredenwoningen) uit de strategische agenda 'Ouder worden in Zaanstad' ruimschoots gehaald. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De woonopgave voor ouderen is een belangrijk onderwerp van de strategische agenda.

Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder groeit de komende jaren van 27.777 in 2018 naar tegen de 38.000 in 2040. Daarom is in 2017 de strategische agenda 'Ouder worden in Zaanstad' vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is verwoord wat er de komende jaren nodig is vanuit de behoeften van ouderen. Uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen  blijven als zij ouder worden en kunnen blijven meedoen. Daar horen passende woningen en woonvormen bij, een veilige en toegankelijke omgeving, een goed zorg- en dienstenaanbod en een goede spreiding van woonzorgvormen.

De eerste voortgangsrapportage laat de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode zien. Zo is gewerkt aan inbreng van woonvormen voor senioren in nieuwbouwplannen en wordt samen met corporaties gewerkt aan het levensloopbestendig maken van complexen waar senioren wonen. Veel aandacht is gegaan naar voorlichting en informatievoorziening aan inwoners om zich voor te bereiden op hun toekomst. Verder zijn wijkanalyses gehouden om te kijken welke behoeften er zijn als het gaat om activiteiten voor ouderen, aanpassingen in de openbare ruimte en woningen en woonvormen.

De gemeente werkt bij de totstandkoming en uitvoering van de strategische agenda samen met de verschillende partners, zoals corporaties en zorginstellingen. Ook ouderen zelf hebben een belangrijke stem. Binnenkort worden gezamenlijk de prioriteiten voor 2019 vastgesteld.