• Marc Wit

    CDA

Marc Wit (CDA): 'Trek A8-A9 door en zorg voor veilige P&R aan de randen van steden'

ZAANDAM De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Marc Wit van het CDA. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Provinciale Staten beslissen over de goede doorstroming van al het verkeer in Noord-Holland, ofwel onze veiligheid, gezondheid en het gemak om van a-b te gaan. Onze mobiliteit, bijvoorbeeld waar leggen we snelfietspaden aan, waar zijn nieuwe wegen nodig en hoe houden we ons openbaar vervoer voor iedereen bereikbaar. Kunnen we het aantal oplaadstations uitbreiden. Het complexe is dat de oplossing ligt in 'en-en' en niet in 'of-of' oplossingen. Onze huisvesting en de plaats van bedrijventerrein. De ruimtelijke Ordening, bijvoorbeeld waar mogen we nieuwe woningen en bedrijven bouwen en waar niet. De kwaliteit van onze leefomgeving, het milieu. Wat doen we aan het fijnstof in de lucht die wij inademen, wat doen aan reductie van het geluid van vliegtuigen, maar ook hoe kunnen we er voor zorgen dat straks alle asbest daken zijn gesaneerd, of hoe kunnen we alle gemeenten helpen met de klimaatopgaven en het verduurzamen. Wat de bewoners en ondernemers in Noord-Holland ook kan helpen is als de provincie de rol oppakt van stimulator van goede ideeën en innovaties en verbinder tussen overheden en bedrijfsleven. Als verbinder kan de provincie voorkomen dat hetzelfde wiel drie keer wordt uitgevonden en dat goed ideeën zich snel verspreiden over de hele provincie.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Zeker nu dorpen leeglopen en er sprake is van woningnood speelt de provincie een cruciale rol in realiseren van het woonplezier van alle Noord-Hollanders. Het CDA wil dat mensen die dat willen in hun eigen vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen, ook als er dan aan de randen van stad en dorp moet worden gebouwd. Velen van wonen met groot plezier omdat eerder overheden bouwen in uitleggebieden hebben mogelijk gemaakt. Het CDA pleit in het belang van alle woningzoekenden wel voor kleinschalige bouwprojecten aan de rand van stad en dorp. Dat getuigt van solidariteit en daar ligt een belangrijke rol voor de provincie.

[De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om
de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?]

Het initiatief van de provincie is goed, maar is pas echt succesvol als het toeristen inderdaad weet te verleiden om meerdaags de provincie in te trekken. Om die reden wil het CDA graag een toeristen Ov-kaart invoeren, zodat men met één ticket de hele provincie in kan trekken. Met de trein en/of bus en/of OV-fiets komt men in alle prachtige steden, dorpen en gebieden die Noord-Holland rijk is.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Bij het oplossen van de grote verkeersknelpunten in onze provincie kun je beter zeggen dat de provincie moet investeren in bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid, want dat zijn de problemen die de Noord-Hollanders soms dagelijks ervaren. Al deze punten zijn dagelijks aan de orde bij bijvoorbeeld de provinciale weg N203 door Zaanstad Noord. Wethouder Jan Scheaffer van Amsterdam zei ooit 'in gelul kun je niet wonen'. Zijn oproep om tot daden te komen geldt ook voor de doortrekking A8-A9, want na decennia van praten wordt het voor het welzijn van vele Noord-Hollanders tijd voor daden! Omdat de bereikbaarheid inmiddels zo groot issue is geworden, is het CDA ook groot voorstander van investeringen in snelle fietsverbindingen, goed openbaar vervoer in combinatie met veilige P&R plaatsen aan de randen van de steden. Zodoende kunnen mensen bijvoorbeeld het laatste stukje naar de stad per openbaar vervoer doen, zonder parkeerkosten en zonder dat ze bang hoeven dat er iets met hun auto gebeurt. Het CDA vindt dat de provincie Noord-Holland een trekkende rol moet gaat spelen in het vergroten van de mobiliteit in heel Noord-Holland.

[Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer natuurbeheerders worden of op zijn minst overstappen op minder
intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?]

Met betrekking tot de grondwaterproblematiek komen vele problemen en belangen samen, denk daarbij ook aan de velen duizenden woningen met funderingsproblemen, maar ook aan de verzilting van het landschap. Het CDA is voorstander van peil volgt functie. Wij zijn in Nederland en ook Noord-Holland groot in waterpeilbeheersing. Die kwaliteit vormt voor het CDA de basis voor maatwerkoplossingen, waarbij soms de natuur ruimte krijgt, soms de veenboeren en soms beiden tegelijkertijd, bijvoorbeeld door het verbouwen van gewassen die ook goed zijn voor het nat houden van de veenweidegebieden. Het CDA wil dat de provincie een verbindende rol speelt in het dienen van de verschillende belangen die in onze mooie veenweidegebieden spelen.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op en inspraak mogelijk bij het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

Als een instantie steken laat vallen, dan moet dat als eerste worden gecorrigeerd. Het CDA houdt van onze Noord-Hollandse bosgebieden en onderkent het belang van bomen voor onze leefkwaliteit. Een boom mag dan ook alleen worden gekapt als daar een zwaarwegende reden voor is. Daarnaast is CDA groot voorstander van een 'herplantplicht' voor gekapte bomen. Dat verzacht de pijn en is goed voor het lange termijn bomenbestand in Noord-Holland.

[Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen, zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de
IJmond?]

Goede vraag. Wij Noord-Hollanders moeten er vanuit kunnen gaan dat de provincie, samen met bijvoorbeeld de Omgevingsdiensten, gemeenten en waterschappen waken over onze veiligheid. Waar de provincie niet zelf aan het stuur zit, bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst, moet de provincie wel goed toezicht houden op de kwaliteit van het werk van anderen. Zo geldt ook voor Tata Steel. Het is een belangrijke werkgever, maar het moet zich net als iedereen ook aan de milieuregels houden. In het integraal toezicht houden ligt volgens het CDA een cruciale rol voor de provincie. En dat geldt ook voor de luchtkwaliteit rondom Tata Steel. Het CDA wil dat de overheid en het bedrijfsleven elkaar stimuleren (waar nodig dwingen) om de beste oplossingen te kiezen tegen de luchtvervuiling, bijvoorbeeld een hal
om de grafietdeeltjes op te vangen. 

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Het CDA is voorstander van het op grotere schaal opwekken van meer zonne- en windenergie. Het laatste vooral op zee. Hierin moet volgens het CDA de provincie een stimulerende rol spelen. Net als het verbinden van warmte-opwekkers en warmtegebruiker, zoals in Agripoort A7. Verder wil het CDA dat de provincie(s) actief deelnemen aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen die grootschalig kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld het gebruik van waterstof en/of ijzerpoeder. Het CDA wil de klimaatdoelen van Parijs halen, maar wel op een realistische en betaalbare manier.