• Op de foto: Rien Spies (Rechts, Agora), Ellen Voskuilen (links, Zaan Primair) en Gerard Ram (midden, wethouder gemeente Zaanstad) doen gezamenlijk de subsidieaanvraag op de bus.

    Gemeente Zaanstad

Kwart miljoen voor lerarentekort

STREEK De kwaliteit van het onderwijs holt in Nederland achteruit, door de zesjescultuur, door de veranderende mentaliteit – in vroeger dagen kreeg een leerling bij een slecht resultaat een standje van vader of moeder, steeds vaker worden daar nu het onderwijzend personeel op aangesproken – maar voornamelijk door het nijpende tekort aan goede en gemotiveerde leerkrachten. Zaanstad is regelmatig in het landelijke nieuws geweest vanwege de noodmaatregelen die moesten worden genomen.

Door Guus Bauer

Omdat er niemand was te vinden om de lege plekken voor de klas te vullen, werd her en der tijdelijk de vierdaagse schoolweek ingevoerd. Dat is een zeer onwenselijke situatie, al zullen veel leerlingen de extra vrije dag hebben toegejuicht.

Al geruime tijd werken de gemeente en de schoolbesturen Agora en Zaan Primair – verantwoordelijk voor meer dan vijftig scholen in de Zaanstreek – samen om dit probleem op te lossen. Er zijn grootschalige plannen gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs in het nieuwe schooljaar 2019/2020 te waarborgen.

Daarbij wordt vooral gedacht aan het opleiden van zij-instromers, maar daarnaast ook aan een betere verdeling van de werkdruk en een versterking van de voorschoolse educatie voor kinderen vanaf tweeëneenhalf jaar met een risico op een onderwijsachterstand.

Het Rijk heeft een speciaal fonds gecreëerd om de nood te helpen lenigen. Ellen Voskuilen van Zaan Primair, Ries Spies van Agora en wethouder onderwijs Gerard Ram hebben bij de Subsidieregeling Regionale Aanpak Lerarentekort een kwart miljoen euro aangevraagd om hun plannen voor werving en opleiding van nieuwe leerkrachten nog beter te kunnen uitvoeren. Met vereende krachten wordt aan dit probleem gewerkt. De jeugd heeft zogezegd de toekomst, maar moet daar wel goed op worden voorbereid.

De Rijksoverheid en de gemeenten komen toekomstig onderwijzend personeel op allerlei fronten tegemoet. Zo kunnen zij – net als andere werknemers in nutsberoepen – voorrang krijgen bij de huisvesting en zijn er extra financiële regelingen.

Wethouder Gerard Ram: 'We werken samen met de schoolbesturen aan een integraal plan van aanpak voor het komende schooljaar. Daarin hebben we aandacht voor meerdere uitdagingen in het Zaanse onderwijs. Tegelijk grijpen we nu alle mogelijkheden die er zijn aan. Deze subsidie kan ons helpen om mensen die komend jaar voor de klas willen staan op een goede manier op te leiden. De nood is zo hoog dat ik me niet kan voorstellen dat de subsidie niet aan ons wordt toegekend.'

Er is toch niets mooiers dan de weide wereld te leren kennen aan de hand van een bevlogen volwassene, in plaats van alleen maar via een beeldscherm. Een leraar of lerares die zo mooi kan vertellen dat de nieuwsgierigheid bij het kind wordt geprikkeld en de verwondering gewekt.

Zonder een goed basiseducatie is reflectie op de geschiedenis onmogelijk, sta je minder sterk in de maatschappij.