• Ilse Zaal

    D66

Ilse Zaal (D66): 'Bodemdaling een groot probleem in Noord-Holland'

ZAANSTREEK De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Ilse Zaal, lijsttrekker van D66. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

De provincie heeft een belangrijke taak op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en natuur. De provincie zorgt ervoor dat Noord-Hollanders kunnen wonen waar ze willen, dat ze makkelijk naar hun werk kunnen komen en dat ze in hun vrije tijd fijn kunnen recreëren in de natuur. De provincie zal de komende tijd hard aan de slag moeten met de energietransitie. Over de wijze waarop verschillen partijen van mening. Moet er bijvoorbeeld meer ruimte komen voor wind op land? 

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Inbreiden binnen de bebouwde kom of een leegstaand bedrijventerrein omtoveren tot woonwijk klinkt leuk, maar blijkt in de praktijk erg lastig. Bovendien is het vaak een druppel op een gloeiende plaat. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Voor D66 is binnenstedelijk bouwen het uitgangspunt. Er is ook voldoende capaciteit, maar we moeten de bouw wel versnellen. Noord-Holland is een volle provincie en het schaarse groen is nodig voor natuur en biodiversiteit. Het voordeel van binnenstedelijk bouwen is bovendien dat de bewoners dichtbij openbaar vervoer en andere voorzieningen wonen. 

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio? 

D66 wil dat naast Amsterdam ook andere gebieden van de provincie aantrekkelijk worden voor bezoek en recreatie. Hiervoor zetten we in op kwaliteit, bereikbaarheid en marketing. We streven naar spreiding van toerisme naar de kleinere cultuursteden en naar onbekende of nieuwe natuurgebieden. Dit zorgt ook voor meer werkgelegenheid in de hele provincie. We willen een integrale provinciale visie op toerisme en een goede samenwerking tussen de organisaties Amsterdam Marketing en Holland boven Amsterdam. De promotie richt zich vooral op de bestemmingsgebieden en regio's die capaciteit hebben en niet langer op Amsterdam. 

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

D66 wil het autogebruik verminderen, dat is beter voor het milieu en de gezondheid van onze inwoners. D66 wil daarom geen nieuwe wegen bouwen in Noord-Holland, maar vol inzetten op de fiets, het OV en vervoer over water. Zo wil D66 dat er meer fietspaden komen en dat iedere inwoner betaalbaar openbaar vervoer in de buurt heeft. 

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?  

Bodemdaling is een groot probleem in Noord-Holland. D66 wil de bodemdaling zo snel mogelijk stopzetten en het liefst terugdraaien. D66 wil dat boeren gestimuleerd worden duurzame vormen van landbouw uit te oefenen. Er wordt bijvoorbeeld geld ter beschikking gesteld voor drainage en natte teelt. 

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?  

Bomenkap kan soms belangrijk zijn voor de natuur. Belangrijk is wel dat er goede voorlichting plaatsvindt en dat belanghebbende de mogelijkheid hebben hierover mee te praten. 

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen; zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond? 

De Europese milieuregels zijn de strengste van de wereld. D66 vindt het belangrijk dat deze goed gehandhaafd worden. Daarnaast stimuleert de provincie dat bedrijven duurzame maatregelen treffen, zodat overlast vermindert. Hiervoor zijn fondsen beschikbaar. 

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel? 

Samen met de lijsttrekkers van andere provincies hebben wij een klimaatplan geschreven. Wij zien in Noord-Holland kansen voor wind op land op industrieterreinen, zonne-energie, waterstof, wind op zee en geothermie. Per regio moet een goede mix worden gevonden. Wij willen fors investeren in duurzaamheidsmaatregelen, onder andere door innovatiefondsen voor ondernemers.