• Plan van acht woningen tegenover het zwembad

    Bron: ROW Vastgoed

Geheimhouding bekrachtigd

WORMERLAND Hoe geheim is een brief die abusievelijk een paar dagen openbaar op de website van gemeente Wormerland heeft gestaan? Kan het college de geheimhouding weer door de raadsleden bekrachtigen? Het leidde voor de raadsvergadering tot een juridisch wedstrijdje armworstelen. Enerzijds Jan Boer van Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV). Anderzijds Elly Fens van GroenLinks.

Het college heeft 11 april jl. onder geheimhouding de raad een brief toegezonden, over de voortgang van de aanbesteding van de Zaanbrug. De Raadinformatiebrief was opgesteld, naar aanleiding van vragen van POV Wormerland, over het opschorten van de aanbesteding. Per abuis is die brief, die in hetzelfde PDF bestand was opgenomen met een openbaar antwoorddeel, op de website van de gemeenteraad terecht gekomen. Ondanks dit gebeuren stond dinsdag 7 mei jl. op de agenda de bekrachtiging van geheimhouding door de gemeenteraad.

ANDERHALF MILJOEN Het merendeel van de partijen ging 7 mei jl. akkoord met de geheimhouding. De inhoud van het document is niet meer geheim. 'De brief zelf is niet gepubliceerd, maar er is wel óver gepubliceerd', zo stond in de stukken van de gemeenteraadsvergadering.

POV Wormerland wilde dat de bekrachtiging van de geheimhouding van de agenda werd gehaald. De partij had een punt van orde ingesteld, want POV wil niet dat er tegen de wet wordt gehandeld. De partij wil deze gang van zaken laten toetsen door een bestuursrechter. Bij agendapunt 11 was er een schorsing, zodat de POV raadsleden de vergadering tijdelijk konden verlaten. Volgens de bronnen die inzage hebben gehad, vermeld de Raadinformatiebrief dat de Zaanbrug 1,5 miljoen duurder uitpakt dan was begroot. De vijf potentiële inschrijvers, die deze brug kunnen bouwen, komen niet (meer) uit met het bedrag van 12.225.000 euro.

ACHT WONINGEN Op de agenda tevens zienswijzen en vaststellen van Bestemmingsplan Sternstraat in Wormer. Dit is een bouwplan van acht woningen, pal tegenover zwembad Het Zwet. ROW Vastgoed heeft dit plan ontwikkeld. Architect Jeroen Hooijschuur tekende voor het ontwerp. Het plan is goedgekeurd door de Welstandcommissie. Vereniging Liberaal Wormerland stelde voor een beeldkwaliteitsplan van de omgeving te maken, alvorens in te stemmen. Hier was geen meerderheid voor.